Soneto mudo

⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪
⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪
⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪
⚪ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪
⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪
⚫ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪
⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪
⚪ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪
⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪
⚪ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪
⚪ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪
⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪
⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪ ⚪ ⚪ ⚫ ⚪
⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪ ⚫ ⚪